استحقاق تکانشگری

استحقاق تکانشگری

💥اگر در دام این مشکل افتاده باشید، ید طولانی در کنترل ناپذیری احساس ها و رفتارهای خودتان دارید. شما بدون توجه به پیامدهای کارتان، طبق احساس ها و تمایلات تان عمل می کنید.

💥در کنترل تکانه های خود مشکل دارید. حوصله ی انجام کارهای خسته کننده و تکراری را ندارید و اگر بخواهید دست به این کارها بزنید خیلی زود ناکام و بی حوصله می شوید.
اهل نظم، ساختار و انضباط نیستید.
🆔: @DearTA
🔸آدم بی نظمی هستید. اگر هم بخواهید کار نادلخواه را انجام بدهید با کلی شکایت و نق زدن و بدون شور و شوق، آن را به سرانجام می رسانید. شما نمی توانید تمرکز و پشتکار داشته باشید.

💥حتی زمانی که تمایل دارید کارهای دلخواه خودتان را انجام بدهید بلافاصله دل زده می شوید.
مشکل اصلی شما این است که نمی توانید رضایت آنی را فدای خوشحالی آتی کنید.
به عبارتی شما نمی توانید دندان روی جگر بگذارید و حوصله به خرج بدهید تا بعدا به پاداش های بزرگتری دست یابید.

💥مشکل در به تاخیر انداختن رضایت فوری، ممکن است شما را به دام انواع و اقسام اعتیاد(پرخوری، میگساری، مواد مخدر) بکشاند.
البته این نکته را به خاطر داشته باشید اعتیاد لزوما دال بر وجود این تله ی زندگی نیست، اما تله ی زندگی استحقاق از نوع تکانشگری ممکن است یکی از عواملی باشد که شما را نسبت به مسایل اعتیاد آسیب پذیر کند.

🔸اعتیادها باید به عنوان بخشی از مشکلات کلی تر در نظر گرفته شوند تا خویشتن داری و بی انضباطی.