دلایل پیمان شکنی زناشویی مردان:

دلایل پیمان شکنی زناشویی مردان:

-خودداری از صمیمیت
-نیاز شدید به صمیمیت
-جستجوی شور و هیجان ماه عسل
-می خواهند کنترل در دست خودشان باشد
-فقدان اراده نه گفتن و منفعل بودن
-گیر نیافتادن و ادامه دادن
-خیانت بهترین راه فرار از خانه و خانواده
-عدم رغبت همسر به داشتن روابط جنسی باشوهر
-دلزدگی و ملال در روابط زناشویی
-فاصله جغرافیایی و جدا بودن از همسر به مدت طولانی
-تمایل به تجربه هیجانات جنسی در رابطه جدید با معشوقه
-تنوع طلبی حتی علی رغم دوست داشتن و هوسرانی
-تقویت روحیه و زندگی خود
-ناهماهنگی و ناسازگاری فعالیت جنسی در رابطه زناشویی