سیمای بالینی طرح واره منفی گرایی/بدبینی

سیمای بالینی طرح واره منفی گرایی/بدبینی

🔲افرادی که طرح واره منفی گرایی/بدبینی (Negativity / pessimism) دارند، بسیار منفی گرا و بدبین هستند.
آنها همیشه و همه جا بر جنبه های منفی زندگی مثل درد، مرگ، فقدان، ناامیدی، خیانت، شکست و تعارض توجه می کنند، در حالیکه جنبه های مثبت زندگی را کمرنگ جلوه می دهند.
انتظار دارند در بسیاری از حوزه ها مثل شغل، مسائل مالی و موقعیت های بین فردی وقایع خطرناکی برای آنها اتفاق بیفتد.

⭕این بیماران احساس آسیب پذیری می کنند که اگر در زندگیشان اشتباهی رخ بدهد، باعث یک فاجعه خواهد شد و همین اشتباه ممکن است به ورشکستگی مالی، فقدان بزرگ، سرافکندگی اجتماعی، گیرافتادن در یک موقعیت بد یا از دست دادن کنترل منجر شود.

⭕آنها وقت زیادی را صرف می کنند تا مطمئن شوند چنین اشتباهاتی از آنها سر نمی زند و به نوعی می توان گفت آنها مستعد اندیشناکی وسواس گونه اند.

⭕احساسهای معمول این بیماران عبارتند از تنش مزمن و نگرانی.
رفتارهای شایع این افراد عبارتند از شکوه، شکایت و بلاتکلیفی.

⭕بیمارانی که این طرح واره را دارند برای اطرافیان مشکل ایجاد می کنند، چون همیشه جنبه های منفی وقایع را می بینند. در واقع همیشه نیمه خالی لیوان را می بینند.