سیمای بالینی طرح واره بازداری هیجانی

سیمای بالینی طرح واره بازداری هیجانی

🔴افرادی که طرح واره بازداری هیجانی (Emotional Inhibition) دارند، محدودیت هیجانی زیادی نشان می دهند و از صحبت کردن درباره ی هیجان هایشان و بیان آنها به شدت گریزانند. آنها به جای اینکه هیجانی و بیانگر باشند از لحاظ عاطفی بی تفاوتند و به جای خودانگیختگی، بیشتر خویشتن دارند. آنها معمولا دلسوزی و محبت خود رابیان نمی کنند و اغلب تلاش می کنند تا تمایلات پرخاشگرانه شان را کنترل کنند. بسیاری از این افراد در روابط بین فردی برای خویشتن داری بیش از صمیمیت، ارزش قائل می شوند و می ترسند اگر به هیجان هایشان اجازه ی بروز بدهند، ممکن است کنترل شان را به طور کامل از دست بدهند.

⭕آنها می ترسند که در اثر چنین کاری دچار شرم شوند یا پیامدهای ناگوار دیگری مثل تنبیه یا رهاشدگی برایشان پیش بیاید. اغلب کنترل افراطی هیجان ها در میحط زندگی بیمار نسبت به افراد مهم دور و برش اعمال می شود(فرد تلاش می کند که هیجان هایش را چه مثبت و چه منفی، نسبت به افراد مهم زندگی بروز ندهد) مخصوصا وقتی که هیجان هایشان شدید هستند.