طرحواره نقص/شرم چیست؟

طرحواره نقص/شرم چیست؟

بیشترین احساسی که با طرح واره نقص/شرم (Defectiveness/Shame) همراه می شود, شرمساری است. شرمساری همان احساسی است که به محض برملا شدن عیب ها وایرادها بروز پیدا می کند.

🔰بنابران از آنجا که حس شرمساری سخت دردناک و تحمل ناپذیر است, دست به هرکاری می زنید تا احساس شرمساری نکنید.

🔰یکی از راهکارهایی که افراد برای شرم گریزی انجام می دهند همانا پنهان سازی عیب و نقص ها است.

🔰احساس می کنید که منبع این نقص/شرم در درون شماست. این منبع چندان برای دیگران قابل مشاهده نیست و ماهیت درونی و خصوصی دارد

ریشه های تحولی طرحواره نقص و شرم

۱⃣-یکی از اعضای خانواده تان سخت انتقادگر و بددهن بوده است یا شدیدا شما را مواخذه می کرده است.
📌 رفتارها, گفتارها و ظاهر شما یک آن از ترکش انتقادها و تنبیه ها در امان نبوده اند.

۲⃣-والدین مدام شما را ناامید و سرخورده می کرده اند.

۳⃣-از طرف پدر یا مادر و یا هردوی انها طرد شده اید و والدین محبت شان را از شما دریغ کرده اند.

۴⃣-یکی از اعضای خانواده از نظر جسمی, جنسی یا عاطفی با شما بدرفتاری کرده است.

۵⃣-در خانواده تمام اشتباهات به گردن شما انداخته شده است.

۶⃣-والدین دائم به شما می گفته اند که بی ارزش و نالایق هستید و به درد هیچ کاری نمی خورید.

۷⃣-بارها نامنصفانه با برادران و خواهران خود مقایسه شده اید و والدین آنها را به شما ترجیح داده اند.

۸⃣-یکی از والدین عطای زندگی زناشویی را به لقای آن بخشیده است و شما خودتان را مقصر می دانید و سرزنش می کنید.