طرح واره استحقاق

طرح واره استحقاق

سه نوع استحقاق (Entitlement) وجود دارد. هر کسی در این حوزه، تجربه ی خاص خودش را دارد. این سه نوع استحقاق همپوشی دارند، اما ممکن است یکی از آنها در مقایسه با سایر انواع استحقاق ها در فرد قوی تر باشد.

۱⃣-استحقاق لوس

۲⃣-استحقاق وابسته

۳⃣-تکانشگری

🔶استحقاق لوس🔶

🔸شما در این تله ی زندگی، خودتان را فردی خاص و ویژه تلقی می کنید.
شما بسیار پرتوقع و کنترل گر هستید و دوست دارید همه چیز مطابق میل شما باشد.
اگر کسی توقعات شما را برآورده نسازد یا سد راه شما برای رسیدن به اهداف تان شود، سخت عصبانی می شوید.

🔸اگر شما گرفتار این تله ی زندگی شده باشید در قبال احساس های دیگران، همدلی کمی دارید و احساس های دیگران روی شما کمتر اثر می گذارند.
این حالت می تواند منجر به بی پروایی و گاهی حتی بدرفتاری شما با دیگران شود.

🔸آداب و رسوم و قراردادهای بهنجار زندگی اجتماعی از نظر شما پشیزی نمی ارزند و خودتان را بالاتر از هرقانونی می دانید.
سیاست شما یک بام و دو هوا است.

🔸از یک سو معتقدید وقتی دیگران کار اشتباهی انجام می دهند، باید سخت تنبیه شوند و گوشمالی حسابی داده شوند و از سوی دیگر اگر شما مرتکب اشتباهی شوید هیچ کس نباید به شما بگوید بالای چشم تان ابروست.
اصلا انتظار ندارید که در صورت ارتکاب کار اشتباه یا قانون شکنی، جریمه شوید.

🔸از انجایی که احساس حق به جانبی دارید، بنابراین بدون احساس گناه هرکاری که دلتان می خواهد، انجام می دهید.
توقع دارید از موقعیت هایی که دیگران با جریمه و پیامد منفی روبه رو می شوند، به نحوی فرار کنید. از تنبیه یا مجازاتی که حق شماست، فرار می کنید یا از همین موقعیت ها به نفع خودتان سوء استفاده می کنید.
به همین دلیل اصلا مجبور نیستید پیامدهای منفی را تجربه کنید.