طرح واره انزوای اجتماعی چیست

طرح واره انزوای اجتماعی چیست

افرادی که طرح واره انزوای اجتماعی (social isolation schema) در ذهن شان شکل گرفته است، احساس اولیه مهم شان تنهایی است.

آنها احساس می کنند که از دنیا کنار گذاشته شده اند، چون فکر می کنند یا خیلی با دیگران فرق دارند یا اینکه اصلا دلربا و جذاب نیستند. این دو نوع طرد اجتماعی اغلب با همدیگر ترکیب می شوند.
برای بسیاری از افراد داشتن چنین حس متفاوت بودنی، دردناک است، ممکن است برخی از افراد از اینکه خودشان را بهتر از دیگران ببینند یا متفاوت ببینند، خوشحال باشند، اما برای اغلب مردم این قدر تفاوت مایه ی رنج و عذاب است.

🔹بسیاری از ما دوست داریم خودمان را با جمع وفق بدهیم و با این کار احساس تعلق خاطر کنیم و زمانی که دست مان برای رسیدن به این هدف کوتاه باشد احساس تنهایی، درد و آزردگی خاطر دست از سرمان بر نمی دارد.