طرح واره شکست

طرح واره شکست

🎯افرادی که طرح واره شکست (Schema failure) در ذهن شان نقش بسته احساس می کنند در مقایسه با افراد هم سن و سال خودشان، شکست خورده اند.

🎯اغلب اوقات شاید این حس را به این دلیل تجربه کنند که در دام تله ی زندگی شکست افتاده اند. اگر در دام این طرح واره افتاده باشید حس شکست خوردگی و ناموفق بودن ممکن است دامن شما را بگیرد.

🎯عواطف ناشی از طرح واره شکست بسیار دردناک هستند. این افراد احساس می کنند در قبال استعداد و تلاش هایشان چندان موفق نیستند. وضعیت زندگی آنها با حس درونی شکست نیز تقریبا هم خوان است.