رفتارهای معمول این طرح واره

طرح واره وابستگی چیست؟

🎯اگر در دام طرح واره وابستگی (Dependence schema) افتاده باشید، به نظر می رسد که زندگی برای شما طاقت فرسا است و احساس می کنید که توان هیچ کاری را ندارید. باور دارید که آدم بی عرضه ای هستید و نمی توانید گلیم خودتان را از آب بکشید. به همین دلیل دست نیاز به سوی اطرافیان دراز می کنید. احتمالا اعتقاد دارید که اگر دیگران کمک شان را از شما دریغ کنند، نمی توانید زنده بمانید.

 🎯مرکز ثقل تجربه ی وابستگی این است که شما در مقابل پذیرش مسئولیت های خود، سخت در مبارزه هستید و از پذیرش این مسئولیت ها اکراه دارید. به سادگی از زیر بار کارها و مسئولیت ها شانه خالی می کنید. این کار به تدریج در ذهن شما اثر می گذارد و شما را به این باور راسخ می رساند که در انجام کارهای خود ضعف دارید.

🎯تصوری که از خودتان در ذهن تان نقش می بندد مثل تصویر کودک خردسالی است که ناگهان وارد دنیای بزرگسالان شده است و برای انجام هرکاری مجبور است با گریه کردن از مادرش کمک بطلبد. دقیقا مثل رفتار یک کودک خردسال. چطور بچه هایی که در پارک گم می شوند، دست به گریه می زنند و فقط پیدا کردن والدین شان می تواند آنها را آرام کند، شما نیز انگار بدون کمک و حضور اطرافیان خود، سردرگم و آشفته هستید.