علائم هشدار دهنده در ازدواج:

علائم هشدار دهنده در ازدواج:

-زوجین به فاصله کوتاهی از یک فقدان معنی دار باهم آشنا شوند یا ازدواج کنند.
-آرزوی دور شدن از یک نفر در خانواده عاملی برای ازدواج باشد.
-پیشینه همسران به طور معناداری متفاوت باشد(به لحاظ مذهبی، تحصیلی، طبقه اجتماعی،قومیت و سن)
-زن و شوهر از جمع خواهر و برادری ناسازگار برخاسته باشند.
-زن و شوهر یا خیلی دور یا خیلی نزدیک از خانواده هایشان سکونت داشته باشند.
-زن و شوهر به لحاظ مالی یا عاطفی به خانواده های خود وابسته باشند.