سوابق کاری

عضو سازمان روانشناسی ایران
عضو انجمن روانشناسی اجتماعی

-مشاور خانواده، کودک و نوجوان
-مشاور تحصیلی (اجرای تستهای رعبت سنج هالند و استرانگ،تست استعداد و شخصیت جیم برت،وMBTI)
-مربی مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

(مبانیcbt,تشخیص و درمان اختلالات اضطراب و افسردگی،اختلالات یادگیری، بازی درمانی، مدیریت مهارت فرزند پروری و وسواس، اجرای ABA, و تعامل برای کودکان اتیسم، تشخیص و درمان ADHD )