نشانه های عشق کارآمد و عاشق واقعی

۱.از وقت گذراندن با شما لذت می برد…
۲.درباره روز شما از شما سوال می کند…
۳.به شما اعتماد دارد…
۴.در زمان نیاز به کمک به شما کمک می کند…
۵.احترام گذاشتن به دیدگاه های شما…
۶.شرکت دادن شما در تصمیم گیری ها…
۷.ابراز عشق و احساسات…
۸.نگاه کردن به شما…
۹.دوست دارد در رابطه با گذشته اتان صحبت کند…
۱۰.برای شما و عشق شما حاضر است به جانش را به خطر بیندازد
۱۱.به شما احساس خوبی نسبت به خودتان می دهد…