نمی توانم به شما اعتماد کنم

نمی توانم به شما اعتماد کنم

✍افرادی که طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری ( Mistrust abuse ) انتظارشان این است که اطرافیانشان آنها را دست می اندازند، اموالشان را می دزدند، یا اینکه امتیازاتشان را از دستشان می گیرند و در بدترین شکل دیگران در پی سوء استفاده یا تحقیر کردنشان هستند. این افراد به درستی و صداقت دیگران اعتماد ندارند و سخت نگران این مساله هستند. به دیگران سوء ظن دارند و از آنها فاصله می گیرند. این افرادگاهی اوقات اعتقاد دارند که دیگران عمدا به آنها ضرر می زنند. آنها در بهترین حالت احساس می کنند که دیگران تنها به فکر خودشان هستند و مهم نیست برای نیازهای خود به دیگران ضربه بزنند و در بدترین حال اعتقاد دارند مردم شیطان صفت و دیگرآزارند و برای لذت طلبی خود به دیگران ضربه میزنند. در افراطی ترین شکل افرادی که چنین طرح واره ای دارند معتقدند دیگران می خواهند آنها را عذاب بدهند و از نظر جنسی از انها سوء استفاده کنند.

✍بنابراین افرادی که طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری دارند مایل به ایجاد روابط صمیمی نیستند. آنها افکار و احساسات خصوصی خود را با دیگران در میان نمی گذارند یا اینکه زیاد به دیگران نزدیک نمی شوند و در برخی موارد به گونه ای پیشگیرانه با دیگران بدرفتاری می کنند یا انها را گول می زنند و معتقدند ” آنها را گول می زنم قبل از اینکه مرا گول بزنند”.

✍در مقیاسی وسیع می توان گفت بدرفتاری و قربانی شدن شاخصه های رفتاری انها هستند. افرادی که طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری دارند،  اغلب حالت پارانوئید گونه دارند: آنها دائم دیگران را آزمایش می کنند و در پی جمع کردن شواهد هستند که ببینند آیا مردم ارزش اعتماد کردن دارند یا نه.