چه کسانی برای ازدواج مناسب نیستند:

چه کسانی برای ازدواج مناسب نیستند:

-افرادی که معتاد به مصرف مواد، الکل یا دارو هستند.
-افرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمی گیرند.
-افرادی که دیگران را کنترل می کنند.
-افرادی که اختلال جنسی دارند.
-افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند.
-افرادی که از روابط قبلی خود هنوز التیام نیافته اند.
-افرادی که به سرعت و به شدت خشمگین می شوند.
-افرادی که کودک مانده اند و بالغ آنها شکل نگرفته است.