کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز-(۱)

کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز (۱)

معرفی مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان ۱

مصاحبه خانم دکتر سحر اشرفی – طرحواره درمانی

معرفی مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان ۲

خانم دکتر سحر اشرفی – اشتباهات دوران آشنایی برای ازدواج

روابط بی سرانجام-خانم دکتر سحر اشرفی

کوچینگ چیست؟ – خانم مونا سوری

آیا همه ی ما در تیم به یک شکل تصمیم میگیریم ؟ – خانم مونا سوری

خدمات مرکز مشاوره مهروان

مشاوره ی پیش از ازدواج چه کمکی به ما می کند؟ – خانم دکتر سحر اشرفی

افسردگی در کودکان- خانم دکتر لیدا تبیانی

آیا همه افراد تیپ رفتاری یکسانی در موقعیت دارند؟ – خانم مونا سوری

اهمیت بازی و اسباب بازی – خانم دکتر لیدا تبیانی

صفحه : (۳)-(۲)-(۱)