از بچه های همیشه مطیع بیشتر از بچه های سرکش بترسید !