الهام هاشمی

سوابق کاری

روانشناس و درمانگر کودکان ۴ تا ۱۱ سال

بازی درمانگر

گروه درمانی کودکان (۷ تا ۱۱) و نوجوانان (۱۲ تا ۱۵)

برگزارکننده کارگاههای مهارتهای حرکتی،والدگری مدرن و مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

کاندیدای دکترای روانشناسی سلامت