خیلی از مشکلات ما در بزرگسالی، به خاطر کم بودن عزت نفس و کنترل هیجانی مونه. یکی از هدف های مهم من در جلسه بازی درمانی اینه که بچه ها عزت نفس شون بالا بره. از شکست و ناکامی دچار درماندگی و تسلیم نشن و همواره دنبال راه جدیدی باشن