بهاره حکیمی

سوابق کاری

– روان درمانگر تحلیلی– درمانگر کودک
– هنر درمانی تحلیلی
-بازی درمانی تحلیلی
-گروه درمانی تحلیلی
-قصه درمانی کودکان
-شناخت درمانی کودکان
-تکنیک EMDR