بهاره حکیمی۱

سوابق کاری

روانکاو

درمانگر هنر درمانی-تحلیلی

درمانگر گروه درمانی-تحلیلی

درمانگر بازی درمانی کودک-تحلیلی