خانم سرور موسی زاده

سوابق کاری

تحصیلات و دوره های تخصصی
کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۸۸-۱۳۹۲)
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۳-۱۳۹۶)
فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی
فعالیت به عنوان رواندرمانگر در کلینیک خصوصی آدورا از اسفند ۱۳۹۶تا اسفند ۱۳۹۷.
همکاری با آسایشگاه معلولین فیاض‌بخش مشهد به عنوان مربی روانشناس از اسفند ۱۳۹۶تا مهر ۱۳۹۷.
فعالیت به عنوان رواندرمانگر در کلینیک زندگی خوب تهران، مهر ۱۳۹۸تا ۱۳۹۹.
فعالیت به عنوان نوروتراپیست در مرکز علوم اعصاب سایبر از فروردین ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰.
فعالیت به عنوان درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانگر در کلینیک مهروان از ۱۳۹۹ تا اکنون.

فعالیت به عنوان درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانگر در مرکز علوم اعصاب سایبر از سال ۱۳۹۹ تا اکنون.

فعالیت به عنوان طرحواره درمانگر در کلینیک شناخت و رفتار از زمستان ۱۴۰۰ تا اکنون.

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی
برگزاری کارگاه ۸ هفته‌ای خودشفقتی ذهن‌آگاهانه، پلی‌کلینیک مشاوره و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار ۱۳۹۶
ترجمه و چاپ کتاب فرزندپروری ذهن‌آگاهانه. نویسندگان: سوزان باگلز و کاتلین رستیفو. مترجمان: دکتر علی مشهدی، زهرا بندار کاخکی، حسین فرخی و سرور موسی زاده. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۴۰۰.
بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر استرس و خودکارآمدی فرزندپروری و تاب‌آوری مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم (در دست چاپ توسط فصلنامه اصول بهداشت روانی)