خانم سرور موسی زاده

سوابق کاری

درمانگر شناختی _رفتاری
حوزه ی اختلالات هیجانی (افسردگی، اضطراب)