زینب فردی نژاد

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگری تخصصی کودک و نوجوان

بازی درمانگر و قصه درمانگر

مربی مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان

مدرس دوره های فرزند پروری