سارا دزفولی

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
-مدرس سبک زندگی اسلامی و روانشناس اسلامی

-درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانگر
-زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج