سپیده احمد خان بیگی

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

روانشناس و مشاور کودک و خانواده

مدرس دوره های والدگری

مدرس دوره تربیت جنسی کودکان