سیمای بالینی طرح واره ایثار

سیمای بالینی طرح واره ایثار

🔶افرادی که طرح واره ایثار (Sacrifice schema) دارند، مثل افرادی که طرح واره اطاعت دارند، به ارضاء نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند.

🔸با این حال، برخلاف بیمارانی که طرح واره ی اطاعت دارند، این بیماران با اراده ی خودشان تصمیم می گیرند چنین کاری انجام دهند. آنها به این دلیل چنین کاری را انجام می دهند که می خواهند از درد و رنج دیگران جلوگیری کنند، چون از طرفی معتقدند این کار درست است و از طرف دیگر نمی خواهند احساس گناه و خودخواهی کنند.

🔶 ایثار، اغلب در ارتباط با افراد مهم زندگی رخ می دهد و بیماران معتقدند اطرافیان آنها، انسانهایی نیازمندند.

🔸طرح واره ی ایثار اغلب پیامد چیزی است که ما به آن خلق و خوی بی نهایت دلسوز و غمخوار می گوییم، یعنی حساسیت زیاد به درد و رنج دیگران.

🔸 برخی از این افراد آنقدر نسبت به درد روانی دیگران حساسند که انگیزه ی زیادی برای تسکین یا جلوگیری از آن پیدا می کنند. آنها نمی خواهند کاری انجام دهند که باعث درد و رنج دیگران شود.

🔸مولفه اصلی طرح واره ایثار، مسئولیت پذیری افراطی نسبت به دیگران است. در نتیجه این طرح واره با مفهوم وابستگی بیمارگونه همپوشی پیدا می کند.