سیمای بالینی پذیرش جویی

سیمای بالینی پذیرش جویی

🔘افرادی که طرح واره پذیرش جویی/جلب توجه دارند به گرفتن پذیرش یا جلب توجه دیگران، اهمیت زیادی قائل می شوند به گونه ای که از ارضاء نیازهای هیجانی و بیان استعدادهای طبیعی خود باز می مانند.
به دلیل اینکه آنها به طور عادی به واکنشهای دیگران توجه دارند تا واکنشهای خودشان، در ایجاد هویت باثبات و درون وابسته با شکست مواجه می شوند.

⭕این طرح واره دو زیرمجموعه دارد:

۱⃣ بیماران مبتلا به مولفه اول یعنی پذیرش جویی، به دنبال پذیرش و تایید گرفتن هستند و تمایل دارند همه ی مردم آنها را دوست داشته باشند و مورد تایید آنها قرار گیرند.

۲⃣ بیماران مبتلا به مولفه ی دوم یعنی جلب توجه، به دنبال تمجید، تحسین و توجه دیگران هستند.
🔺مولفه دوم در بیماران خودشیفته خیلی رواج دارد.
بیماران خودشیفته بر منزلت اجتماعی، ظاهر، پول یا پیشرفت تاکید زیادی می کنند و آنها را وسیله ای برای گرفتن جلب توجه دیگران می دانند.