طاهره طباطبایی زا

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی عضو انجمن روانشناسان ایران
کارمند رسمی آموزش و پرورش منطقه ٢ -درمانگر شناختی رفتاری
-درمانگر طرحواره درمانی در حوزه های فردی و نوجوان و زوج
-مدرس دوره های مهارتهای ارتباطی،مشاوره پیش از ازدواج،کاهش اظطراب و خشم و فرزند پروری