فائزه حسین زاده

سوابق کاری

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
مشاور دانشگاه

-متخصص و درمانگر شناختی رفتاری (cbt)
-واقعیت درمانگر در حوزه های فردی، نوجوان و زوج
-مشاوره پیش از ازدواج