کارکاه ویژه نوجوانان ( تکنیکهایی برای افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس برگزارشد)