مهرناز مصباح

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
دانشجوی دکتری روانشناسی
رویکرد تحلیلی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

دوره های تخصصی گذرانده شده در داخل و خارج از کشور در زمینه های:

روان درمانی تحلیلی، روانکاوی، روان درمانی پویشی، سمینارهای بالینی، طرح واره درمانی،
مصاحبه بالینی، روابط میان فردی و روابط عاشقانه، شکست در روابط عاشقانه،…
مترجم کتابهای:
اسطوره تولد قهرمان، اتو رانک
هنر همچون درمان، آلن دوباتن
یک هفته در فرودگاه، آلن دوباتن
خوشی ها و مصائب کار، آلن دوباتن