ناهید یوسفی

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

طهواره درمانگر

درمانگر فرد

زوج درمانگر