نحوه عملکرد کوچینگ فردی

نحوه عملکرد کوچ فردی

کوچینگ فردی درباره باز کردن قفل توانایی های بالقوه افراد و رساندن آن ها به حداکثر بهره وری و رسیدن به تغییرات مثبت است. کوچینگ فردی روشی است که در آن کوچ و مراجعه کننده گفتگویی را بر پایه اعتماد شکل می دهند با این فرض که فرد مراجعه کننده همه پاسخ ها را در دل خود دارد و کوچ فقط کاری انجام می دهد که مراجعه کننده بتواند به پاسخ های خود دسترسی داشته باشد. کوچینگ فردی از مدل ها و تکنیک های تغییر معتبری استفاده می کند تا به فرد کمک کند نیازهای خود را ارزیابی کند، انگیزه های خود بازشناسی و صلاحیت ها و مهارت های مورد نظر خود را توسعه دهد و از این طریق عملکرد و کارایی خود را ارتقا دهد. در مسیر کوچینگ فردی کوچ ها این گونه به مراجعه کننده کمک می کنند:
• به افراد کمک می کنند تا اهداف خود را واضح کنند و سپس به آن ها دسترسی پیدا کنند
• از مراجعان خود می خواهند تا بیشتر از خود توقع داشته باشند و سطح انتظارات خود را افزایش دهند
• بر مراجعان خود تمرکز می کنند و به آن ها کمک می کنند تا سریع تر به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنند
• ابزارها، ساختارها و حمایت هایی را ایجاد کنند که نتایج عملی بیشتری برای آن ها به وجود می آورد

انواع دیگر کوچینگ

• کوچینگ کسب وکار
• کوچینگ مدیران اجرایی
• کوچینگ فردی/ زندگی
• کوچینگ شغلی
• کوچینگ گروهی
• کوچینگ عملکرد
• کوچینگِ رهبران جدید
• کوچینگ رابطه
• کوچینگ توسعه ای
• کوچینگ برنامه ریزی توسعه فردی/ حرفه ای
• کوچینگ رفتاری هدفمند
• کوچینگ ثروت
• کوچینگ تیم