نرگس فخیمی کبیر

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روانکاو LSTDP

سکسولوژیست و زوج درمانگر

هیپنوتراپیست

عضو انجمن علمی هیپنوتیزم ایران