نرگس گودرزی

سوابق کاری

کارشناسى ارشد روانشناسى بالینى

درمانگر شناختى _رفتارى (cbt)

حوزه هاى کارى در مشاوره ى فردى:

تشخیص و درمان اضطراب و اختلالات اضطرابى

تشخیص و درمان افسردگى

تشخیص و درمان وسواس

درمان اختلالات مربوط به کمال گرایى

افزایش اعتماد به نفس