نشانه‌های طرحواره رهاشدگیِ فرد در رابطه

نشانه‌های طرحواره رهاشدگیِ فرد در رابطه

👇🏻 ۱⃣ شما از صمیمی شدن با دیگران، حتی با شریک عاطفی‌تان، اجتناب می‌کنید (صمیمیت گریزی) برای اینکه می‌ترسید مبادا این فرد را از دست بدهید یا از صمیمیت صدمه ببینید.

۲⃣ شما دائم نگرانید که مبادا شریک عاطفی‌تان بمیرد یا به نحوی او را از دست بدهید.

۳⃣ شما مدام نگرانید که شریک عاطفی‌تان در حال انجام چه کاری است.

۴⃣ شما در قبال حرفهای بی‌اهمیت یا کارهای معمول شریک عاطفی‌تان، واکنش شدید و افراطی نشان می‌دهید و این کارها یا حرف‌ها را نشانه ای از قصد او برای جدایی تفسیر می‌کنید.

۴⃣ به شدت حسود هستید و شریک عاطفی‌تان را تحت مالکیت کامل خود می خواهید.

۵⃣ شما شدیداً به شریک عاطفی‌تان وابسته می شوید و تمام زندگی شما به او معطوف می‌شود تا حدی که آزادی او را سلب می‌کنید.

۶⃣ نمی توانید دوری از شریک عاطفی‌تان را، حتی برای چند روز، تحمل کنید.

۷⃣ شما هیچگاه دربارهٔ وفاداری و پایبندی شریک عاطفی‌تان به رابطه، خاطرجمع نخواهید بود.

۸⃣ از دست شریک عاطفی‌تان عصبانی می‌شوید و مدام او را بی‌دلیل و مدرک، به بی‌وفایی و خیانت متهم می‌کنید.

۹⃣ شما گاهی اوقات با اخم، قهر، کنار کشیدن و فاصله گرفتن، در صدد برمی‌آیید تا شریک عاطفی‌تان را به دلیل اینکه شما را تنها گذاشته است، تنبیه کنید.

۱⃣۰⃣ بجای گفتگو و صرفا بخاطر ترس از این که شریک‌عاطفی‌تان شما را رها کند، زودتر از او این کار را می‌کنید و بی‌دلیل رهایش می‌کنید.
🌷🌷🌷🌷🌷
اگر این موارد را در خود می‌بینید، شما نیاز به درمان روی طرحواره‌تان دارید تا از این چرخه‌ی باطل به تدریج
خارج شوید.

👇🏻 ۱⃣ شما از صمیمی شدن با دیگران، حتی با شریک عاطفی‌تان، اجتناب می‌کنید (صمیمیت گریزی) برای اینکه می‌ترسید مبادا این فرد را از دست بدهید یا از صمیمیت صدمه ببینید.

۲⃣ شما دائم نگرانید که مبادا شریک عاطفی‌تان بمیرد یا به نحوی او را از دست بدهید.

۳⃣ شما مدام نگرانید که شریک عاطفی‌تان در حال انجام چه کاری است.

۴⃣ شما در قبال حرفهای بی‌اهمیت یا کارهای معمول شریک عاطفی‌تان، واکنش شدید و افراطی نشان می‌دهید و این کارها یا حرف‌ها را نشانه ای از قصد او برای جدایی تفسیر می‌کنید.

۴⃣ به شدت حسود هستید و شریک عاطفی‌تان را تحت مالکیت کامل خود می خواهید.

۵⃣ شما شدیداً به شریک عاطفی‌تان وابسته می شوید و تمام زندگی شما به او معطوف می‌شود تا حدی که آزادی او را سلب می‌کنید.

۶⃣ نمی توانید دوری از شریک عاطفی‌تان را، حتی برای چند روز، تحمل کنید.

۷⃣ شما هیچگاه دربارهٔ وفاداری و پایبندی شریک عاطفی‌تان به رابطه، خاطرجمع نخواهید بود.

۸⃣ از دست شریک عاطفی‌تان عصبانی می‌شوید و مدام او را بی‌دلیل و مدرک، به بی‌وفایی و خیانت متهم می‌کنید.

۹⃣ شما گاهی اوقات با اخم، قهر، کنار کشیدن و فاصله گرفتن، در صدد برمی‌آیید تا شریک عاطفی‌تان را به دلیل اینکه شما را تنها گذاشته است، تنبیه کنید.

۱⃣۰⃣ بجای گفتگو و صرفا بخاطر ترس از این که شریک‌عاطفی‌تان شما را رها کند، زودتر از او این کار را می‌کنید و بی‌دلیل رهایش می‌کنید.
🌷🌷🌷🌷🌷
اگر این موارد را در خود می‌بینید، شما نیاز به درمان روی طرحواره‌تان دارید تا از این چرخه‌ی باطل به تدریج
خارج شوید.