نقاشی با آبرنگ به همراه موسیقی به کم شدن اضطراب و ترس کودک کمک بسیاری می کنه. اینکه بخواد صدای اونچه شنیده رو نقاشی کنه برای تقویت ادراک و حواس شنیداری هم خیلی خوبه. کلا کار با آبرنگ اضطراب رو کاهش می ده