تمام چشم، محو دستهای کوچولوش بودم. می گه این یه عنکبوته گیر افتاده تو بارون. شاهد خشونت خانگی بوده. هفت سالشه.