• بازی خوب برای رشد و تقویت

  • ادراک دیداری تا دو سال و حتی سه سال

  • هماهنگی حسی حرکتی

  • تقویت هوش

  • تقویت تمرکز