پونه افکاری

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر فردی بزرگسال و نوجوان و مشکلات ارتباطی

مدرس دوره های مهارتهای زندگی و ارتباط موثر نوجوانان و والدین