چطور آسیب خیانت بهبود پیدا می‌کند؟

✅واقعیت این است که اکثریت زوجهایی که خیانت را تجربه می‌کنند باهم می‌مانند و جدا نمی‌شوند اما بعضی از آنها می‌توانند از آن سالم بیرون بیایند و بحران را به فرصت تبدیل کنند. ✅ بعضی از زوجها بعد از لو رفتن خیانت گفتگوهای عمیقی باهم پیدا می‌کنند یا زوجهایی که از نظر جنسی بی تفاوت بودند تمایل بیشتری بهم پیدا می‌کنند. شاید ترس از دست دادن، ماشین آرزو را روشن می‌کند و نوع جدیدی از حقیقت راه خودش را پیدا می‌کند. برای ترمیم خیانت، زوجها چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ ✅ترمیم از خیانت وقتی شروع میشود که خطاکار از خطایش آگاهی داشته باشد. پارتنری که خیانت کرده باید به خیانت پایان دهد و اظهار پشیمانی اش و احساس گناه او ، بدلیل آزار دادن همسر ضروری است. ✅ در مواردی، پارتنر خیانتکار از صدمه به همسر احساس گناه دارد ولی از تجربه خیانت پشیمان نیست. مسوولیت فرد خطاکار است که مجدد مرز و حریم رابطه را بوجود آورد و اعتماد را برگرداند. ✅زوجی که به او خیانت شده باید تلاش کند احساس خود ارزشی را برگرداند، خودش را با عشق و رابطه با دوستان و فعالیت‌هایی که لذت و هویت و معنای زندگی را بیشتر می‌کند مشغول کند. ⛔️کنجکاوی فردی که مورد خیانت قرار گرفته برای جزییات خیانت ممنوع است. "کجا بودید ؟" "کجا این کار را کردید؟"، "چند بار ؟"، "از من بهتر بود ؟" این سوالات درد خیانت را بیشتر می‌کند و فرد را تا صبح بیدار نگه می‌دارد. بجای این سوالات بهتر است درباره معنا و انگیزه خیانت صحبت شود. " این خیانت چه معنایی برای تو دارد؟" "چه تجربه و احساسی داشتی که با من نداشتی؟" " وقتی خانه آمدی چه حسی داشتی؟" "چه چیز در مورد ما برایت با ارزش است؟" ✅ هر خیانتی، رابطه را دوباره تعریف خواهد کرد. خیانتها فراموش نمی شوند. معمای عشق و آرزو نتیجه اش یک پاسخ ساده خوب و بد یا سیاه و سفید نیست. خیانت بشکلهای مختلف در رابطه وجود دارد: تحقیر، نادیده گرفتن، بی تفاوتی، خشونت... خیانت جنسی تنها یک روش خیانت برای صدمه به پارتنر است. ✅آسیب خیانت در یک طرف و فرصت رشد و تغییر در طرف دیگر است. شاید بعد از خیانت لازم باشد رابطه از اول تعریف شود. با کمک زوج درمانگر می‌توان فرصت رشد و تغییر را فراهم کرد.

✅واقعیت این است که اکثریت زوجهایی که خیانت را تجربه می‌کنند باهم می‌مانند و جدا نمی‌شوند اما بعضی از آنها می‌توانند از آن سالم بیرون بیایند و بحران را به فرصت تبدیل کنند.
✅ بعضی از زوجها بعد از لو رفتن خیانت گفتگوهای عمیقی باهم پیدا می‌کنند یا زوجهایی که از نظر جنسی بی تفاوت بودند تمایل بیشتری بهم پیدا می‌کنند. شاید ترس از دست دادن، ماشین آرزو را روشن می‌کند و نوع جدیدی از حقیقت راه خودش را پیدا می‌کند.

برای ترمیم خیانت، زوجها چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
✅ترمیم از خیانت وقتی شروع میشود که خطاکار از خطایش آگاهی داشته باشد. پارتنری که خیانت کرده باید به خیانت پایان دهد و اظهار پشیمانی اش و احساس گناه او ، بدلیل آزار دادن همسر ضروری است.
✅ در مواردی، پارتنر خیانتکار از صدمه به همسر احساس گناه دارد ولی از تجربه خیانت پشیمان نیست. مسوولیت فرد خطاکار است که مجدد مرز و حریم رابطه را بوجود آورد و اعتماد را برگرداند.
✅زوجی که به او خیانت شده باید تلاش کند احساس خود ارزشی را برگرداند، خودش را با عشق و رابطه با دوستان و فعالیت‌هایی که لذت و هویت و معنای زندگی را بیشتر می‌کند مشغول کند.

⛔️کنجکاوی فردی که مورد خیانت قرار گرفته برای جزییات خیانت ممنوع است.

“کجا بودید ؟”
“کجا این کار را کردید؟”، “چند بار ؟”، “از من بهتر بود ؟”
این سوالات درد خیانت را بیشتر می‌کند و فرد را تا صبح بیدار نگه می‌دارد. بجای این سوالات بهتر است درباره معنا و انگیزه خیانت صحبت شود.
” این خیانت چه معنایی برای تو دارد؟”
“چه تجربه و احساسی داشتی که با من نداشتی؟”
” وقتی خانه آمدی چه حسی داشتی؟”
“چه چیز در مورد ما برایت با ارزش است؟”

✅ هر خیانتی، رابطه را دوباره تعریف خواهد کرد. خیانتها فراموش نمی شوند. معمای عشق و آرزو نتیجه اش یک پاسخ ساده خوب و بد یا سیاه و سفید نیست.
خیانت بشکلهای مختلف در رابطه وجود دارد: تحقیر، نادیده گرفتن، بی تفاوتی، خشونت…
خیانت جنسی تنها یک روش خیانت برای صدمه به پارتنر است.
✅آسیب خیانت در یک طرف و فرصت رشد و تغییر در طرف دیگر است. شاید بعد از خیانت لازم باشد رابطه از اول تعریف شود. با کمک زوج درمانگر می‌توان فرصت رشد و تغییر را فراهم کرد.