کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز-(۷)

کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز (۷)

چرا منو رها کرد و رفت – خانم دکتر سحر اشرفی

تست شخصیت شناسی کتل – خانم لیلا هاشمی

من هیچی نمی گم تا عصبانی نشی – خانم دکتر سحر اشرفی

چرا همه روابطم یک جور تموم می شن- خانم دکتر سحر اشرفی

از پوشک گرفتن کودکان – خانم سپیده احمدخان بیگی

صفت دادن به کودکان – خانم سپیده احمدخان بیگی

جرات ورزی یا جراتمندی در مقابل پرخاشگری و انفعال – خانم دکتر سحر اشرفی