کودک لوس چگونه است؟

کلینک مشاوره و روانشناسی مهروان

🔺اکثرا بی نظم و شلخته هستند
🔺پرتوقع ، بهانه گیر و خودخواهانه رفتار میکند
🔺همیشه کمتر از سن خود رفتار میکند ، گویا یک کودک دو ساله است
🔺 از دستورات پیروی نمی کند یا در پیشنهادات مشارکت نمی کند.
🔺 به هر چیزی اعتراض می کند.
🔺 تفاوت بین نیاز و خواسته هایش را نمی داند.
🔺 اصرار به داشتن هر چیزی برای خود دارد.
🔺 تقاضاهای بیش از اندازه یا نادرست دارد.
🔺احترام به جا و درستی به دیگران نمی گذارد.
🔺 در برابر محرومیت مقاومت اندکی دارد.
🔺نالیدن مکرر یا قهرهای مکرر.
🔺شکایت مداوم از خسته شدن.
🔺 وقتی چیزی می خواهد گریه می کند یا فریاد می زند.
🔺خود را در کف اتاق پرت کرده و از بلند شدن امتناع می کند.
🔺 کج خلقی می کند و حتی والدین خود را کتک میزند
🔺به داشته های دیگران حسادت می کند و حتی موقعی که آن را بدست می آورد راضی نمی باشد.