کوچینگ فردی چه نقشی در موفقیت فردی دارد ؟

کوچینگ فردی چه نقشی در موفقیت فردی دارد

کوچینگ فردی (Personal Coaching) نوعی فرآیند یادگیری است. یک کوچ فردی ممکن است از پرس وجو، بازخورد، درخواست و بحث کردن برای کمک به مراجعه کننده خود برای اهداف رشد، کسب وکار یا ارتباطات بهره بگیرید، استراتژی ها و روابط را توسعه دهد و برنامه اقدامات عملی برای رسیدن به این اهداف را طرح ریزی کند. یک کوچ جایگاهی را برای مراجعه کننده به وجود می آورد که در آن او با تحت نظر گرفتن مراحل پیشرفت مراجعه کننده و اقدامات عملی، او را پاسخگو می داند. آن ها با کمک یکدیگر برنامه ای را طراحی و تنظیم می کنند که به بهترین وجهی نیازهای مراجعه کننده را برطرف کند. یک کوچ فردی مانند آینه ای انسانی در برابر مراجع عمل می کند و این کار را از طریق به اشتراک گذاشتن چشم اندازهای بیرونی و بدون جانب داری درباره آنچه در مراجعه کننده می بیند، انجام می دهد. کوچ فردی ممکن است دیدگاه خاصی را آموزش دهد و مهارت های خاصی را برای رسیدن به اهداف در اختیار مراجعه کننده قرار دهد.
کوچ فردی درنهایت مراجعه کننده را تشویق می کند تا برای دست یافتن به اهداف و نقاط مهم جشن بگیرد.
مراجعان مسئول دستاوردها و موفقیت های خود هستند. مراجعه کننده دست به عمل می زند و ممکن است کوچ به او کمک کند اما این کار به این معنا نیست که کوچ به جای مراجعه کننده کاری را انجام می دهد بنابراین کوچ نه می تواند و نه وعده ای می دهد که مراجعه کننده اقدام خاصی انجام دهد یا به اهداف خاصی دست پیدا کند.
کوچینگ فردی، درمان یا مشاوره نیست این موارد تفاوت های بارز زیادی با یکدیگر دارند و ممکن است بتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند اما مطمئناً با هم مرزهای مشخصی دارند. کوچینگ فردی، محدودیت های مراجعه کننده را تشخیص می دهد و ممکن است او را به سایر خدمات مورد نیاز ارجاع دهد.