کارگاه شناخت خود و بازسازی خویشتن(شناخت تله ها و علل شکل گیری آنها)