نوشته‌ها

یک خطای تربیتی آن است که
همیشه با افرادی که از خودتان