نوشته‌ها

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهروان
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهروان

مفهوم طرحواره

/
طرحواره یک تلهٔ زندگی، الگویی است که از کودکی آغاز و تأثیرات …