مداخلات روانشناختی تلفنی در بحران کرونا ویروس با ملاحظات ویژه مبتلایان، کادر درمان و سوگ

کرونا ویروس،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان